Tallinna Lasteaed Pallipõnn

„Tarbime säästvalt, hoiame loodust“

 

Tallinna Pallipõnni Lasteaed on toetanud aktiivõppeprogrammides osalemisega laste loomulikku huvi ümbritseva keskkonna tundmaõppimisel ning aidanud kaasa keskkonnasõbralikule ja keskkonda väärtustavale ning vastutustundlikule käitumisele.

Kahel õppeaastal on Pallipõnni lasteaia lapsed osalenud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektide raames erinevates keskkonnahariduslikes aktiivõppeprogrammides. Muraste Looduskoolis õpiti mängulise avastusretke käigus tundma loodust ja märkama looduses inimtegevuse jälgi. Retke käigus nähtu jäädvustati ning sellest valmis keskkonnahariduslik õppematerjal. Projekti toetava tegevusena toimus ülelasteaialine keskkonnateemaline spordipäev looduses, kus tegevuste läbiviimiseks kasutati vaid taaskasutusmaterjale, rõhutades sellega looduse hoidmise ja säästmise põhimõtteid. Metsa alla üles pandud postriga juhiti laste tähelepanu sellele, et peale sportimist jääks ka metsaalune puhtaks. Lasteaias tegelesid lapsed igapäevaselt prügi sorteerimisega, koguti kokku paberi ja papi jäätmed. Lapsed õppisid materjale taaskasutama, meisterdades ülelasteaialise nutiürituse jaoks jääkmaterjalidest Tallinna tähtsamate hoonete maketid, millest valmis Bee-Boti linnak. Koos vanematega käidi lasteaia metsasalust mahavisatud paberitest koristamas.

Keila-Joal, Türisalus, Tuhalas ja Puhta Vee Teemapargis õppisid lapsed tundma vee omadusi, selle tähtsust, kasutamist ning vee säästlikku tarbimist. Saadi teada mis on hüdroenergia ja kuidas seda toodetakse. AS Tallinna Veest käis Maris Pever lastele rääkimas joogivee tootmisest ja reovee puhastamisest. Peale seda valmistasid kõik rühmad vee teemalise postri „Puhas vesi meie rikkus“, millega propageeritakse lasteaias puhta vee tähtsust. Lasteaias jälgitakse kraanivee kasutamist, lastele on valamute juurde seinale kinnitatud käte pesemise reeglid. Lapsed mõistavad puhta vee olulisust ja oskavad seda väärtustada.
Teadmised ja praktiline kogemus, mida lapsed tegevuste käigus omandasid, on osa õppekasvatustööst lõimituna keskkonnaharidusega. Keskkonnahariduslike aktiivõppe tegevuste ja projektide läbiviimine on teostatav igas Eestimaa piirkonnas.